ShutDown
<

What is a Barcode ScannerToggle

Barcode Scanner คืออะไร?

Barcode Scanner หรือ เครื่องอ่านบาร์โค๊ด คือ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้อ่านข้อมูลที่อยู่ในแท่งบาร์โค้ด แล้วแปลงให้เป็นข้อมูลที่สามารถเข้าใจได้โดยคอมพิวเตอร์

หลักการทำงานของเครื่องอ่านบาร์โค๊ด

1. เครื่องอ่าน (Reader) ฉายแสงลงบนแท่งบาร์โค๊ด

2. รับแสงที่สะท้อนกลับมาจากตัวบาร์โค๊ด

3. เปลี่ยนปริมาณแสงที่สะท้อนกลับมาให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า

4. เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นข้อมูลที่นำไปใช้งานได้

ประเภทของเครื่องอ่านบาร์โค้ด

เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบ่งออกได้ 2 กลุ่มใหญ่

คือ เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบมีหน่วยความจำในตัวเอง (Portable) และ เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบไม่มีหน่วยความจำในตัวเอง (Scanners)

เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบมีหน่วยความจำในตัวเอง (Portable)

เครื่องอ่านบาร์โค้ด ประเภทนี้ จะมีหน่วยความจำในตัวเอง เพื่อเก็บข้อมูลที่อ่านได้ โดยสามารถบันทึกลงในตัวเครื่องหรือบันทึกข้อมูลขึ้น Server โดยผ่าน Network ภายในองค์กร ทำงานร่วมกัน Software ต่างๆ ที่พัฒนาตามประเภทการทำงาน การอ่านรหัสแต่ละครั้งจะนำเอาเครื่องอ่านเข้าไปยังตำแหน่งที่สินค้าอยู่ ส่วนมากเครื่องอ่านลักษณะนี้จะมีน้ำหนักเบา สามารถพกพาได้ง่าย จึงสะดวกในการทำงาน เครื่อง Portable แบบต่างๆ

เครื่องอ่านบาร์โค้ด แบบไม่มีหน่วยความจำในตัวเอง (Scanners)

เครื่องอ่านบาร์โค้ด ประเภทนี้มีทั้งเครื่องย้ายได้และไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ถ้าเป็นเครื่องที่เคลื่อนย้ายได้ จะมีรัศมีการทำงานไม่ไกลมาก เหมาะสมในแนวทางวิ่งของสายพานลำเลียง เพื่ออ่านรหัสที่ติดกับบรรจุภัณฑ์และเคลื่อนที่ผ่านไปตามระบบสายพานลำเลียง บางครั้งเครื่องอ่านประเภทนี้จะติดตั้งภายในอุปกรณ์ของระบบสายพานลำเลียงเพื่อให้สามารถอ่านได้โดยอัตโนมัติ อีกรูปแบบที่เราเห็นกันมาก จะฝังอยู่ที่โต๊ะแคชเชียร์ ตามห้างสรรพสินค้า โดยแคชเชียร์จะนำสินค้าด้านที่มีบาร์โค้ดมาจ่อหนาเครื่องอ่านที่ถูกฝังไว้กับโต๊ะ หรือตั้งไว้ด้านข้าง เครื่องอ่านจะทำการอ่านบาร์โค้ดโดยอัตโนมัติ เมื่อมีวัตถุเคลื่อนไหวอยู่ข้างหน้าตัวเครื่อง เครื่อง Scanners แบบต่างๆ