ShutDown
<

Barcode in IndustryToggle

ระบบ Barcode ในงานอุตสาหกรรม

ทุกวันนี้ในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นำระบบ Barcode เข้ามามีบทบาทในกระบวนการผลิตกันอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการนำรหัส Barcode เข้ามาใช้เพื่อระบุรูปแบบ รุ่น ขนาด หรือข้อมูลที่จำเป็นสำหรับสินค้าที่ผลิตออกมาจากสายการผลิต หรือนำระบบ Barcode เข้ามาช่วยในการตรวจสอบว่าสินค้าได้ผ่านกระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอนมาอย่างถูกต้องโดยการสร้าง Barcode ไว้ที่สินค้า และทุกครั้งที่ผ่านขั้นตอนการผลิตแต่ละขั้นตอนก็จะมีการสแกน Barcode เพื่อ Confirm ความถูกต้องของการผลิตในทุกๆ ขั้นตอน ซึ่งการนำรหัส Barcode มากัดด้วยเลเซอร์หรือการตอกด้วยหัวเข็มลงบนสินค้าอุตสาหกรรมนั้นเรียกว่า DPM (Direct part marking) ระบบ Barcode ในงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภทดังนี้

อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automovice Industry)

ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ มีการติดบาร์โค้ดบนชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์ต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลของอะไหล่ชิ้นนั้นๆ เช่น ชื่อรุ่น รหัสอะไหล่ และประเภทของอะไหล่ จากที่ระบบเก่านั้นจะเป็นการใช้การตอกตัวอักษรหรือตัวเลขลงไปบนตัวชิ้นส่วน ทำให้ใช้พื้นที่มากและไม่สะดวกสำหรับการตรวจย้อนกลับหากต้องการข้อมูลจำนวนมาก

จากรูป เป็นการแสดงตัวอย่างการเก็บข้อมูลลงบนชิ้นส่วนยานยนต์ในรูปแบบเก่า ซึ่งต้องเสียพื้นที่บนชิ้นส่วนเป็นจำนวนมาก และต้องใช้ Code ซึ่งเป็นรหัสหรือตัวเลขที่ซับซ้อนเพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลได้หลายอย่าง ทำให้ไม่สะดวกสำหรับการใช้งานที่ชิ้นส่วนมีพื้นที่จำกัดหรือต้องการเรียกสอบข้อมูลย้อนกลับเป็นจำนวนมาก

จากรูป เป็นการแสดงตัวอย่างการเก็บข้อมูลลงบนชิ้นส่วนยานยนต์ในรูปแบบเก่า ซึ่งต้องเสียพื้นที่บนชิ้นส่วนเป็นจำนวนมาก และต้องใช้ Code ซึ่งเป็นรหัสหรือตัวเลขที่ซับซ้อนเพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลได้หลายอย่าง ทำให้ไม่สะดวกสำหรับการใช้งานที่ชิ้นส่วนมีพื้นที่จำกัดหรือต้องการเรียกสอบข้อมูลย้อนกลับเป็นจำนวนมาก

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Industry)

สามารถนำเอาระบบบาร์โค๊ด มาช่วยเหลือ ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Industry) เช่น จำแนกสินค้า รหัสสินค้า สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อการทำงานให้รวดเร็ว แม่นยำและ ทันต่อการแข่งขันของตลาด จึงได้นำเอาระบบบาร์โค้ด มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ทุกชิ้นส่วน ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สามารถนำไปพัฒนาต่อไปได้อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)

อุตสาหกรรมอาหาร เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีกระบวนการผลิตหลากหลายขั้นตอนและผลผลิตของแต่ละขั้นตอนนั้นยังสามารถนำไปใช้งานต่อได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น สินค้าหนึ่ง เมื่อผ่านกระบวนการขั้นต้นแล้วก็จะสามารถนำไปบริโภคโดยตรงทันที หรือนำไปผ่านกระบวนการปรุง การแปรรูปอย่างง่าย ไปจนถึงการแปรรูปขั้นสูงขึ้นไปได้เช่นเดียวกัน

ในกระบวนการผลิต ทุกวันนี้สิ่งที่ต้องคำนึง และปฎิบัติคือ การทำงานให้รวดเร็ว แม่นยำและทันต่อการแข่งขันของตลาด ตรวจสอบได้ จึงได้นำเอาระบบบาร์โค้ด มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ทุกชิ้นส่วน ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สามารถนำไปพัฒนาต่อไปได้ สามารถนำเอาระบบบาร์โค๊ด มาช่วยเหลือ ในกระบวนการต่างๆได้ เช่น

1. ปรับปรุงวิธีการดำเนินการอย่างรวดเร็วในสายการผลิต

2. ลดการสูญเสียวัสดุ

3. สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

4. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมถึงความปลอดภัยยิ่งขึ้น

5. ใช้ระบบ Barcode สำหรับคัดแยกชนิดของอาหารและผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมการแพทย์และเวชภัณฑ์ (Medical/ Pharmaceuticals)

ด้านอุตสาหกรรมการแพทย์และเวชภัณฑ์นั้นนำระบบ Barcode เข้ามาใช้งานเพื่อกำหนดความถูกต้องของผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือแพทย์นั้นๆ เนื่องจากอุตสาหกรรมด้านนี้เน้นทางด้านความปลอดภัยสำหรับผู้อุปโภคและบริโภคมากโดยเฉพาะเรื่องยาจะต้องสามารถสืบย้อนกลับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้มีความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น และเนื่องด้วยอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เช่น เครื่องมือผ่าตัดนั้นมีขนาดที่เล็ก ทำให้ต้องนำ Barcode เข้ามาใช้งานเพื่อความเหมาะสม